ข่าวเทคโนโลยี » แก็ดเจ็ต

Fuji Xerox Printers ผู้นำเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ระดับโลก จัดกิจกรรมคืนความสุขให้สังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “Expect More… จินตนาการสู่การอ่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กๆ ด้วยการสร้างความประทับใจจากนิทาน อันนำไปสู่ความสนใจใคร่รู้และสร้างแรงบันดาลใจอยากอ่านหนังสือ

เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านที่จะช่วยสร้างอัจฉริยะภาพให้กับเด็กไทยที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต และปลูกฝังการรักการอ่านให้ขยายวงให้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคณาจารย์และน้องๆ นักศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ให้มีจิตอาสา ให้ได้พัฒนาทักษะนอกห้องเรียนได้เรียนรู้ วางแผนและลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

ในการจัดกิจกรรมเล่านิทานให้แก่น้องๆ โดยนำเสนอผ่าน 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเล่านิทานเรื่อง “เด็กเลี้ยงเเกะ ภาคพิเศษ” สอดแทรกความรู้ ช่วยเสริมจินตนาการ พร้อมกิจกรรมสอนวาดภาพและระบายสี

โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับน้องๆ มาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่

  • ครั้งที่ 1 กับ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในกรมทหารราบที่ 11 
  • ครั้งที่ 2 กับ ศูนย์สาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์

นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางกลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังมอบเครื่องพรินเตอร์พร้อมกระดาษสำหรับพิมพ์ จาก ฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ รวมถึงหนังสือนิทานเพื่อเด็กวัยเรียนรู้จำนวนกว่า 100 เล่ม ไว้ให้กับโรงเรียนเพื่อจัดเป็นมุมนิทานต่อไป และในปี 2558 นี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าวางแผนจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบนี้ ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟูจิ ซีร็อกซ์ โปรดติดต่อ 02-660-8000 ต่อ 0223, 0222 หรือ ที www.fujixeroxprinters.in.th

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Sat, 23 Feb 2019 06:45:56 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)