ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบัน Change Fusion จัดกิจกรรม YouthSpark Live #MakeWhatsNext อบรมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนชายหญิงอายุ 15 – 18 ปี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์ แนะแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนวางแผนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงตั้งเป้าหมายทางด้านอาชีพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรหรือการเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต

“ทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เยาวชน ประสบความสำเร็จทางอาชีพนั้นมีหลายๆ ด้าน ซึ่งในนั้นรวมไปถึงทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการคิดอย่างสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ (creative and critical thinking) แต่จากการสำรวจจาก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) พบว่าเยาวชนไทยยังคงขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้เหล่านี้อยู่ ไมโครซอฟท์จึงพร้อมเป็นกำลังสำคัญให้กับเยาวชนทุกคนเพื่อผลสำเร็จที่ดียิ่งกว่า ด้วยกิจกรรม YouthSpark Live ซึ่งสร้างเสริมทักษะสำคัญในยุคดิจิทัลในขณะนี้” นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด กล่าว

กิจกรรม YouthSpark Live #MakeWhatsNext มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจ้างงานหรือการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี โดยมีการอบรมทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอเรื่องราวของตนเองอย่างมืออาชีพผ่านโปรแกรม Microsoft Sway และอบรมการเขียนโค้ดเพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ผ่านเกม MineCraft โดยกิจกรรม YouthSpark Live #MakeWhatsNext นี้มีเยาวชนเข้าร่วมถึง 120 คนจากทั่วประเทศ

“ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นเยาวชนให้ความสนใจในการเสริมสร้างทักษะในกิจกรรม YouthSpark Live ในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนในการวิเคราะห์ทักษะความสามารถของตนเองเพื่อนำไปประกอบการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพต่อไป และในตลอดปี 2559 NECTEC ได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์พร้อมด้วยสถาบัน Change Fusion ทำการอบรมเขียนโค้ดไปยังเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาหรือไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ รวมไปถึงคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในทางเหนือของประเทศไทยอีกด้วย” ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าว

“สถาบัน Change Fusion ได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในการอบรมเยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อใช้เทคโนโลยีก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีแนวคิด และแนวทางการทำงานที่สร้างสรรค์ และต้องการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือสังคม มาเป็นตั้งแต่ปี 2558 สำหรับ YouthSpark ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ Change Fusion ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและทักษะสำคัญแก่เยาวชนไทย เพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้” นายไกลก้อง ไวทยาการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม สถาบัน Change Fusion กล่าว
นอกจากการอบรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้ว สืบเนื่องจากการสำรวจโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) นั้น พบว่ามีผู้หญิงเพียง 1 ใน 5 จบการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีพนักงานหญิงเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ทำงานในอุตสาหกรรมไอที ซึ่งถือว่ามีช่องว่างเป็นอย่างมากระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในการประกอบอาชีพทางด้านไอที

ไมโครซอฟท์ จึงมีการจัดกิจกรรมพิเศษ YouthSpark Live for Girls #MakeWhatsNext เพื่อแนะแนวทางแก่เยาวชนหญิงในก้าวสู่สายอาชีพด้านไอที โดยเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนหญิงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรุ่นพี่ผู้หญิงที่ทำงานในสายอาชีพทางด้านไอทีอีกด้วย โดยนางสาวปิยากร ศิวายพราหมณ์ Associate Consultant บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวแก่น้องๆ ถึง ความท้าทายในการทำงานด้านไอที ว่าธรรมชาติของอุตสาหกรรมด้านไอทีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แต่นั่นคือการเปิดโอกาสในการการเรียนรู้ ในขณะที่ นางสาวนารีรัตน์ แซ่เตียว ผู้ก่อตั้ง บริษัท INSIGHTERA จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ทำธุรกิจของตนเอง การทำงานไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆ ก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้คือการเรียนรู้ อย่างเช่นการเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ IT Startup นั้น นอกจากทักษะด้านไอทีที่จำเป็นแล้ว ยังต้องมีการเรียนรู้งานด้านอื่นๆ อีก เช่น การทำบัญชี การติดต่อลูกค้า เป็นต้น”

“เทคโนโลยีคือต้นทุนทุกอย่างของโลกนี้ ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีสิทธิที่จะทำงานในสายไอทีได้ อย่างในไมโครซอฟท์เองก็ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่เปิดกว้าง โดยทุกตำแหน่งจะให้ความสำคัญแก่ผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกัน สำหรับด้านการทำงานนั้น พนักงานที่องค์กรไอทีต่างมองหาจึงไม่ใช่คนที่มีทักษะด้านไอทีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องเป็นคนที่มีความหลงใหลในด้านเทคโนโลยี มีความรวดเร็วในการเรียนรู้ การรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การทำงานเป็นทีม และที่สำคัญไม่แพ้กันคือทักษะภาษาอังกฤษ” นางสาวชุติมา สีบารุงสาสน์ ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “และเนื่องจากงานในด้านของเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทอย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญในการทำงานในสายไอทีได้ คือการพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอนั่นเอง”

โครงการ Microsoft YouthSpark Live เป็นโครงการระดับโลก โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้เยาวชนทั่วโลกได้สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเองได้ จนถึงขณะนี้ โครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค สามารถสร้างโอกาสให้กับเยาวชนมากกว่า 227 ล้านคน ใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ไมโครซอฟท์ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ในการพัฒนาทักษะทางด้านไอซีทีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี โดยปัจจุบันมีเยาวชนไทยกว่า 57,000 คนแล้ว ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้


ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและเครื่องมือในการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ที่ https://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/youthspark 

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Wed, 25 Apr 2018 01:17:21 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)