ข่าวเทคโนโลยี » แอพพลิเคชั่นมือถือ

Heat Map คืออะไร? Heat Map คือ เทคโนโลยีการนำแผนที่มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic data) และข้อมูลอื่นๆที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์นั้น มาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางการตลาด และการวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการวิเคราะห์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าหลากหลายธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ, สถาบันการเงิน, บริษัทโฆษณาทำการตลาด, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

Heat Map ใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 3 ส่วน ได้แก่

1. Demographic Data (ข้อมูลประชากรศาสตร์) ได้แก่ เพศ, อายุ, รายได้, สถานภาพสมรส และอาชีพ
2. Landmark Data (ข้อมูลสถานที่สำคัญ) ได้แก่ หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล, Office, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ โดยข้อมูล POI ของแผนที่ NOSTRA มีนั้นปัจจุบันมีมากกว่า 1,500,000 จุด ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของสถานที่สำคัญต่างๆออกเป็น 48 ประเภท โดยผู้ใช้งานจะสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการแต่ละธุรกิจได้อย่างครอบคลุม
3. Customer Data ข้อมูลอื่นๆที่สามารถนำมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประชากรศาสตร์ และข้อมูลสถานที่สำคัญ ที่ทางลูกค้ามี สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมได้เช่นกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด

หลังจากที่ได้ข้อมูล 3 ส่วน ตามที่กล่าวข้างต้นมาแล้ว ทีมงาน NOSTRA จะทำการสร้างตาราง (Grid) ผ่านระบบมาซ้อนทับบนแผนที่ โดยมาตรฐานจะใช้ความละเอียดของการทำงานอยู่ที่ 500 x 500 ตารางเมตร

หลังจากนั้นระบบจะทำการประมวลผลด้วยการให้คะแนนแต่ละพื้นที่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลข้างต้นที่ใส่ลงไปและแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าสีต่างๆ ในแต่ละช่องของตาราง เช่น สีแดง หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอยู่อย่างหนาแน่นที่สุด รองลงมา จะเป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว ตามลำดับ

ตัวอย่างการแสดงผลของ Heat Map NOSTRA

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Heat Map ติดต่อได้ที่ www.nostramap.com 

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Fri, 27 Apr 2018 11:39:12 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)