ข่าวเทคโนโลยี » การสื่อสาร

True Click Life หน่วยงานภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการหน่วยงานTrue Click Life บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงรียนแนะนำนวัตกรรมหลักสูตรการสอน True Click Life : Genius Program นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน โดยครอบคลุม 4 หลักสูตร เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC และมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ หลักสูตร Computer Genius Program หลักสูตร Robotics Genius Program หลักสูตร English Genius Program และหลักสูตร Chinese Genius Program


ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็กยุคใหม่ โดยเนื้อหาการเรียนสอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 100 โรงเรียน และมีนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 100,000 คน ทั่วประเทศ โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯสอบถามได้ที่ 02-6998353,02-6998348 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com