ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

รองนายกฯ ประจิน เปิดงาน eGovernment Forum 2017 งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึง มีส่วนร่วมพร้อมเดินหน้าใช้ระบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์และศักยภาพให้แก่ประเทศ โดยมีเอ็ตด้า หน่วยงานของภาครัฐ ร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “eGovernment Forum 2017” และ “Digital Social Innovation” พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Digitize Thailand: Shaping Future Government and How The Digital Transformation Can Address Social Challenge” โดยระบุว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สิ่งที่สำคัญ คือ จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี ให้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรมการทำงาน เพื่อใช้ระบบดิจิทัลในการเพิ่มประโยชน์และศักยภาพให้กับประเทศ โดยตั้งเป้าหมายภายใน 20 ปี ประเทศไทยจะต้องไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ หรือไทยแลนด์ 4.0 พลัส และมีการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมยอมรับว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อาจต้องดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัย เพราะอาจมีการโจมตีทางไซเบอร์ ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ โดยมีการจัดการและรับมืออย่างเป็นระบบ อีกทั้งรู้หลักในการป้องกันเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา

งาน “eGovernment Forum 2017” และ “Digital Social Innovation” จัดขึ้นเพื่อการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อทำให้เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น

ภายในงาน สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมปาฐกถาหัวข้อ “The ฺBig Shift to the Future of Digital Economy and Transformation” โดยระบุว่า เอ็ตด้าในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในหลายมิติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสะดวกสบาย ตลอดจนตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เช่น โครงการ SMEs Go Online ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

โครงการ e-Trade Facilitation เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ นอกจากนี้ ทางเอ็ตด้ายังได้ร่วมออกบูทแนะนำโครงการ e-Tax Invoice เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรายใหญ่-ย่อย ในการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

ที่มา : www.etda.or.th วันที่ : 31 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

1,533อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ