ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

CDG ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทย เดินหน้าจุดประกายฝันเยาวชนไทย จัดกิจกรรม CDG: Code Their Dreams เวิร์คช้อปสำหรับนักเรียนและครู ในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มุ่งจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่นับเป็นภาษาที่สามที่จะเป็นภาษาที่จำเป็น เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 จากภาครัฐ พร้อมประกาศความร่วมมือกับโรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบเพื่อนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ย้ำ! ยังขาดบุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นผู้สอนโค้ดดิ้ง ผ่านโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโปรแกรมเมอร์ตัวจิ๋ว สานฝันเด็กไทยให้ก้าวไกลทันโลก ทัดเทียมอาณาประเทศ

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดดิ้ง ได้กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ทั้งยังเป็นวิชาบังคับสำหรับเด็กในหลายประเทศ นับเป็นภาษาที่สามของโลกที่จำเป็นในการร่วมช่วยกันขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล แต่การเรียนการเขียนโค้ด ดังกล่าว เพิ่งเริ่มตื่นตัวในแวดวงการศึกษาและได้ถูกบูรณาการอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กไทยเมื่อไม่นานมานี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ทั่วถึง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ CDG: Code Their Dreams ที่มุ่งพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กให้พร้อมรับต่อการก้าวสู่โลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0

“โครงการ CDG: Code Their Dreams เป็นโครงการที่เรา กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งพัฒนาความรู้ ความสนใจ ด้านโค้ดดิ้งแก่เด็ก ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป โดยเริ่มตั้งแต่ประถมวัย ด้วยมองว่าควรเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่วัยเริ่มเข้าเรียน และสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ประถมวัย เพื่อให้เกิดการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดไปสู่การเรียนโค้ดดิ้งในระดับที่สูงขึ้น ผ่านกิจกรรมที่สนุกและเข้าใจง่าย โดยล่าสุดได้มีการเข้าไปจัดกิจกรรมในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยนับเป็นครั้งที่ 11 ของโครงการ นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดราชสิงขร ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม นี้” นายนาถ กล่าว

ทางด้าน จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร กล่าวว่า โรงเรียนวัดราชสิงขรตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวทันทัดเทียมอาณาประเทศ จึงได้ขานรับต่อโครงการดังกล่าว โดยจากกิจกรรมล่าสุดในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน แบ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรจำนวน 1000 คน และนักเรียนอีก 6 โรงเรียน จำนวน 500 คน สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดราชสิงขร 2.โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม 3.โรงเรียนวัดไทร 4.โรงเรียนวัดจันทร์ใน 5.โรงเรียนวัดจันทร์นอก 6.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และ 7.โรงเรียนวัดบางโคล่นอก จากกิจกรรมดังกล่าวพบว่าเด็กให้ความสนใจ และค้นพบเด็กหลายคนมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม ที่สามารถนำไปสู่การต่อยอดเป็นนักโปรแกรมเมอร์ในอนาคตต่อไป

“กิจกรรม Code Their Dreams ถือเป็นเวิร์คช้อปที่ส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งและเข้ามาจุดประกายฝันให้เด็ก ๆ หลายคน จึงถือเป็นโอกาสของโรงเรียนฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเด็กไทยให้ก้าวทันต่อโลกดิจิทัล แต่ในปัจจุบันพบว่ายังขาดบุคลากรที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ๆ เพื่อสร้างพื้นฐานให้กับเด็กที่อยากจะมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปรแกรมในอนาคต ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ปกครอง ครู อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นเด็กไทยให้ก้าวไกล ผ่านโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 3 หลักสูตรการเขียนโปรแกรม SCRATCH โปรแกรมเริ่มต้นสำหรับผู้ที่อยากจะถ่ายทอดไปยังเด็กๆ เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทซีดีจี” จ่าสิบเอกสมเกียรติ กล่าว

กลุ่มบริษัทซีดีจี ยังคงเดินหน้าพัฒนาบุคลากร โดยโครงการ CDG: Code Their Dreams จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโค้ดดิ้ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งจากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมในโครงการฯ ซึ่งกลุ่มบริษัทซีดีจีมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพด้านการโค้ดดิ้ง ทั้งยังเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้แข็งแกร่ง ก้าวสู่การเป็นประเทศดิจิทัลที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง นายนาถ กล่าวทิ้งท้าย

โครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ รอบละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม และ 10 – 11, 18 – 19, 23 – 24 เมษายน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งกิจกรรม ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.codetheirdreams.com/materials ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561

ที่มา : www.codetheirdreams.com วันที่ : 20 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

809อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ