ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ12 ซีอีโอ องค์กรเอกชนใหญ่ระดับประเทศ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) เดินหน้าสานต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 1 ส่งผลให้โรงเรียนประชารัฐเกิด Best Practice ที่มีมาตรฐานและดัชนีชี้วัด (KPIs) ระดับสากลรองรับและแสดงผลได้อย่างชัดเจน

โดยจัดการประชุมใหญ่หัวหน้าคณะทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร AIA Capital Center ถ.รัชดาภิเษก หารือแนวทางดำเนินงานระยะที่ 2 ที่จะขยายเครือข่ายไปกว่า 4,600 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพคน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของโครงการฯ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการระยะที่ 1 (2559-2560) และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา 3 ภาคส่วน รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ดังนี้

  • Job Demand Platform - การสร้างฐานข้อมูลการตลาดทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการเตรียมกำลังคนและพัฒนาทักษะต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต
  • โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2 – ภาครัฐและเอกชนเดินหน้าขยายการสนับสนุน “โรงเรียนประชารัฐ” เพิ่มอีก 1,246 โรงเรียน มุ่งสู่เป้าหมายการยกระดับศักยภาพการจัดการศึกษาไทยเพิ่มเป็น 15% ของโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดโรงเรียนประชารัฐสู่การเป็น “โรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School” ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างอิสระ ไม่น้อยกว่า 77 แห่งทั่วประเทศ

  • Capability Center - ภาคเอกชนร่วมพัฒนา Capability Center ไม่น้อยกว่า 10% ของสถาบันอาชีวะ 80 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการจำลอง สำหรับฝึกทักษะอาชีพในภาคอุตสาหกรรมหลัก
  • Media & Digital Media - การเพิ่ม 1 นาทีในทุกชั่วโมง ช่วง Prime Time เพื่อสื่อสารคอนเทนต์ด้านการศึกษา และผลักดัน Media & Digital Media เข้ามาส่งเสริมการรับรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาของทุกภาคส่วน

โดยการประชุมดังกล่าว มีองค์ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งภาคประชาสังคม

อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปัญญาประทีป และภาคเอกชน นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการ บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED