ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมรับฟังไอเดียโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงภาครัฐผู้สำเร็จการอบรมรุ่นล่าสุด พร้อมชื่นชมความสำเร็จโครงการอบรมของ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการหลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้สามารถนำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ระบบราชการ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงความสำเร็จโครงการอบรมครั้งนี้ว่า หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) ของ TDGA นี้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 มีผู้บริหารระดับสูงภาครัฐเข้าร่วม 31 คน โดยมีการออกแบบการอบรมให้มีการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทั้งการอภิปราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบคู่แข่งการบริหารดิจิทัล (Benchmarking) รวมทั้งกิจกรรมนำเสนอรายงานกลุ่ม ศึกษาดูระบบงานดิจิทัลองค์กรตัวอย่าง ซึ่งนอกจากเป็นการจุดประกายไอเดียให้กับผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมแล้ว ยังสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการให้บริการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถบูรณาการและสร้างเอกภาพการให้บริการดิจิทัลภาครัฐตามแผนการพัฒนาประเทศต่อไป

RELATED TO: