ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเสมาคุณูปการ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอาชีวะ สร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมส่งแรงงานคุณภาพเข้าสู่ตลาดแล้วกว่า 100 คน หนึ่งในกลยุทธ์ยกระดับ ‘Samsung Service’ เสริมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับปีการศึกษา 2562 ซัมซุงได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี ในสาขา ช่างเทคนิคสาขาระบบเครื่องทำความเย็น ช่างเทคนิคสาขาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และช่างเทคนิคสาขาโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาอาชีวะให้เป็นฝีมือชนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานไทยและอาเซียน

มร. จอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงรู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือช่างเทคนิคเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ นอกจากจะเป็นการยืนยันเจตนารมย์ในการนำความเชี่ยวชาญของซัมซุงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยแล้ว วัตถุประสงค์หลักที่ซัมซุงจัดทำโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สืบเนื่องจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคคลากรเป็นลำดับต้น โดยเฉพาะทักษะด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบัน งานสาขาช่างเทคนิคเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานไทย ดังนั้นหากช่างเทคนิคที่มีศักยภาพเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถเป็นบุคคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต”

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอขอบคุณซัมซุงที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา และดีใจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างเทคนิคที่ค่อนข้างขาดตลาดอยู่ ณ ขณะนี้ ในวันนี้อุตสาหกรรมหลักๆ ของไทยต่างต้องการแรงงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีฝีมือ เพื่อเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้พัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้เร็วยิ่งขึ้น โครงการทวิภาคีกับซัมซุงนี้เป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะเรื่องการให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริง ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกของการทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้เลยเมื่อต้องปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้นยังได้รับโอกาสที่จะร่วมงานต่อกับซัมซุงซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับ”

สำหรับการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซัมซุงได้มอบโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งโอกาสในการฝึกงานและบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท โดยได้ผลิตช่างเทคนิคฝีมือดีกว่า 100 คน ให้บริการลูกค้าในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ เพื่อยกระดับ ‘Samsung Service’ ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ที่มา : www.samsung.com วันที่ : 4 เมษายน 2562

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ