ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

CDG Group ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เผยประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดบุคลากรไอที จากผลสำรวจการเติบโตของตลาดไอทีทั่วโลกของไอดีซี จากปี 2561 - 2565 เติบโต 25.8% ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ภายในปี 65 เติบโต 61% ของจีดีพี ส่งผลให้อัตราการจ้างงานด้านไอทีเติบโตควบคู่ไปด้วย ด้านสหรัฐอเมริกาพบการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานไอทีมีแนวโน้มโตขึ้น 13% จากปี 2559 - 2569 เพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของทุกอาชีพ คาดในปี 66 ทั่วโลกจะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีกว่า 2 ล้านตำแหน่ง

ด้านตลาดแรงงานไทยยังพบผลสำรวจของ JobThai ไตรมาสแรกของปี 62 ตำแหน่งงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที เป็น 1 ใน 3 ของประเภทงานที่ต้องการและเป็นแรงงานเติบโตมากที่สุด ในขณะที่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของนิสิตนักศึกษาจากรายงานของ World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2018 เกิดขึ้นภายในองค์กรมากกว่า 49% จากข้อมูลดังกล่าวซีดีจีจึงดำเนินโครงการ iCODER เพื่อบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ มุ่งสนับสนุนเส้นทางการเรียนรู้ด้านไอที เป็นปีที่ 8 มีนิสิตและนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,359 คน และได้ส่งบุคลากรไอทีคุณภาพกว่า 10% เข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว ตั้งเป้าปั้นบัณฑิตใหม่เป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเพิ่ม 50-100 คนต่อปี พร้อมพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร หนึ่งในความท้าทายต่อการผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีเป็นอย่างมาก โดยจากข้อมูลผลสำรวจการเติบโตของตลาดไอทีทั่วโลกของไอดีซี จากปี 2561 – 2565 คาดว่าจะมีการเติบโตถึง 25.8% เงินลงทุนในเทคโนโลยีจะถูกนำไปใช้กับเทคโนโลยีพื้นฐานอย่าง Cloud, Mobile, Social and Big Data/ Analytics ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ภายในปี 65 เติบโต 61% ของจีดีพีทั้งประเทศ ซึ่งเกิดจากการผลักดันให้มีการใช้จ่ายด้านไอที ประมาณ 2,293,488 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราการจ้างงานด้านไอทีเติบโตควบคู่ไปด้วย และนั่นเป็นที่มาของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของตลาดไอทีในปัจจุบัน

“ทักษะด้านไอทีและดิจิทัลมีส่วนสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจ ความต้องการบุคลากรด้านไอทีจึงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงานอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกาพบการจ้างงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานไอทีมีแนวโน้มโตขึ้น 13% จากปี 2559 - 2569 เพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของทุกอาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงานสำหรับสายงานไอที จะมุ่งเน้นไปที่ cloud computing, big data, and information security คาดในปี 66 ทั่วโลกจะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอทีกว่า 2 ล้านตำแหน่ง อีกทั้งการทรานฟอร์มองค์กรเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือทักษะของบุคคลในองค์กรที่จำเป็นต้องถูกพัฒนาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยจากรายงานของ World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2018 นั้นเปิดเผยว่าในภาพรวมแล้ว ประมาณ 49% ของการฝึกงานของนิสิตนักศึกษา เกิดขึ้นภายในองค์กร และเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการทำงานจริง และจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ เพื่อเพิ่มทักษะก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต” นายนาถกล่าว

นายนาถ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านตลาดแรงงานไทยยังพบผลสำรวจของ JobThai ไตรมาสแรกของปี 62 ตำแหน่งงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที เป็น 1 ใน 3 ของประเภทงานที่ต้องการและเป็นแรงงานเติบโตมากที่สุด จากปัญหาดังกล่าวซีดีจีได้ดำเนินโครงการ iCODER เพื่อบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ มุ่งสนับสนุนเส้นทางการเรียนรู้ด้านไอที โดยดำเนินโคงการมาแล้วเป็นปีที่ 8 มีนิสิตและนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,359 คน และได้ส่งบุคลากรไอทีคุณภาพกว่า 10% เข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว ตั้งเป้าปั้นบัณฑิตใหม่เป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเพิ่ม 50-100 คนต่อปี

ทั้งนี้ ภาครัฐและเอกชนไทยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรไอที โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้เดินหน้าโครงการ iCODER ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่ปี 2555 ด้วยจุดประสงค์มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ มุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ

โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นพนักงานของบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในกลุ่มซีดีจี รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีออกสู่ตลาด เพื่อแก้ปัญหาโปรแกรมเมอร์หายาก การพัฒนาโปรแกรมเมอร์จากนิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะเป็นผลดีในการทำงานที่ประหยัดเวลาการเริ่มต้นเรียนรู้ในหน่วยงาน สามารถพร้อมลงมือปฏิบัติงานเมื่อเข้าทำงานในองค์กร และสร้างสรรค์ผลงานได้ดีเยี่ยม โดยในปีที่ 8 เป้าของโครงการคือต้องการนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน และต้องการ นักศึกษาเข้าอบรมจำนวน 50-60 คน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายเอียดโครงการได้ที่ https://icoder.cdg.co.th/

“ซีดีจี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร หนึ่งในความท้าทายต่อการผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และเพื่อให้บุคลากรด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับเศรษฐกิจประเทศให้ก้าวทัดเทียมนานาประเทศ” นายนาถกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : icoder.cdg.co.th วันที่ : 8 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

902อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ