ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “อินทัช” ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2562 ของกลุ่มเทคโนโลยี ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน (ปี 2558-2562) จากสถาบันไทยพัฒน์

สำหรับการประเมินใช้ข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 771 บริษัทจดทะเบียนโดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูล ESG ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในรายงานแห่งความยั่งยืน

การที่อินทัช มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและสังคม

ที่มา : www.intouchcompany.com วันที่ : 15 มิถุนายน 2562

703อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ