ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่สามารถมองข้ามได้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป หรือการปฏิรูปองค์กรเพื่อความอยู่รอดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น

สำหรับไมโครซอฟท์ เราให้ความสำคัญกับปฏิรูปธุรกิจสู่ดิจิทัล หนึ่งในนั้นคือการปฏิรูปแนวทางการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพราะคนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เราจึงได้ปรับเปลี่ยนจากการทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ทั่วไป ให้มาเป็นการทำงานร่วมกับผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นเมนเทอร์ เพื่อช่วยสร้างคน ให้ผู้นำเป็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคลากรคนอื่นๆ ภายในองค์กรด้วย

กลยุทธ์หลักของเราคือการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้พวกเขาสามารถนำศักยภาพมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อสร้างสรรค์งานที่ดีออกสู่ภายนอกให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวมีที่มาจากพันธกิจในการสนับสนุนให้ทุกคนและทุกองค์กรบนโลกประสบความสำเร็จมากขึ้น หรือ Empowering every person and every organization on the planet to achieve more ผ่านการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับธุรกิจ ที่มีพร้อมทั้งความสามารถและทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน การสร้างบุคลากรสำหรับอนาคต การสร้างผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านความหลากหลายของบุคลากร

ที่ไมโครซอฟท์ เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความหลากหลายภายในองค์กรจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาวิธีการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมุมมองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความหลากหลายนั้น สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์องค์กรให้แข็งแกร่ง คือ การมีจิตวิญญาณของการเรียนรู้ ด้วยการทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ยิ่งโดยเฉพาะบริษัทในด้านเทคโนโลยีอย่างเรา การมีทัศนคติในการพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดพัฒนาสิ่งใหม่นั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และกลับมาช่วยเหลือกันแบบ One Microsoft นั่นคือทัศนคติในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จของทีม ไม่ใช่เพียงการเติบโตของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น การสร้างความเข้าใจให้เกิดในองค์กรและการดูแลบุคคลากรอย่างใส่ใจ ก็จะนำมาซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสมบูรณ์ เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบัน การปฏิรูปสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจทุกขนาด เพราะหากไม่รีบมองหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมก็จะเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจลงได้ ดังนั้นเจ้าของและผู้บริหารธุรกิจควรหันมาพิจารณาถึงแก่นขององค์กร นั่นก็คือการให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทให้ถึงขีดสุด

ที่มา : www.microsoft.com วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562

563อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ