ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

กทปส. เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 326,750,000 บาท จำนวน 21 โครงการ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม รวมถึงการส่งเสริมการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการผลิตรายการเด็ก รายการพหุวัฒนธรรม รายการที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การผลิตรายการร่วมกับต่างประเทศ และรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการที่เปิดให้ยื่นข้อเสนอมี ดังนี้

  • โครงการที่มีวัตถุประสงค์ด้านการบริการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง จำนวน 6 โครงการ
  • โครงการที่มีวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 10 โครงการ
  • โครงการที่มีวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมจริยธรรม จำนวน 3 โครงการ
  • โครงการที่มีวัตถุประสงค์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 โครงการ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอได้ที่ http://fpma.nbtc.go.th และจัดส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/node/1366 โทรศัพท์ 02 554 8108 หรือ 02 554 8111

ที่มา : btfp.nbtc.go.th วันที่ : 7 สิงหาคม 2562

ไฮไลท์ข่าวเด่น

1,362อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ