ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

DGA เดินหน้าผลักดันองค์กรภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยเร่งพัฒนาทักษะไฮบริดด้านดิจิทัลจัดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมแชร์ไอเดียโชว์บริการต้นแบบให้เกิดการขับเคลื่อนสู่ Digital Transformation มานำเสนอในพิธีการปิดอบรมและการมอบประกาศนียบัตร โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรม หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) กล่าวว่า ณ วันนี้บุคลากรภาครัฐจะต้องมีทักษะไฮบริดด้านดิจิทัลหรือการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงเทคนิค การบริหารจัดการ และการสื่อสารผสมผสานกันเพื่อนำไปใช้ในการยกระดับการบริหารและการให้บริการได้อย่างตรงใจประชาชน สามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ลดการทำงานซ้ำซ้อน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเท่าทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัลสำหรับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร DTP นี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

โดย TDGA ได้ออกแบบหลักสูตรฯ มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐสามารถนำความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ได้จริง เพราะในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงจะอาศัยความรู้และภาวะผู้นำแบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนองค์กรแล้ว ดังนั้นผู้บริหารในยุคดิจิทัลจึงจำเป็นต้องนำทักษะความรู้ในหลายๆ ด้านมาผสมผสานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ได้อย่างแท้จริง

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA กล่าวว่า หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาสำหรับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ระดับอำนวยการขึ้นไป และได้มีกำหนดจัดฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 15 ครั้ง แบ่งเป็นจัดฝึกอบรมในประเทศ และการศึกษาดูงานในประเทศเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ตอลอดจนการศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านรัฐบาลดิจิทัล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 34 คน

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรการฝึกอบรม คือ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร DTP ได้ร่วมกันจัดทำบริการต้นแบบที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 Happy Aging , โครงการที่ 2 Thailand Mental Health Care,โครงการที่ 3 Ed Goa ,โครงการที่ 4 Digital Hospital 4.0 และ โครงการที่ 5 บริการภาครัฐ (สำหรับผู้ส่งออกสินค้าประมง) อย่างไรก็ดี ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ได้มีการนำเสนอโครงการเชิงบูรณาการและโครงการต้นแบบที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ ทั้ง 5 โครงการดังกล่าว ต่อนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อรับคำแนะนำและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

ที่มา : tdga.dga.or.th วันที่ : 18 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

196อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ