ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

หากใครกำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 มีการอัปเดตข่าวสารล่าสุดว่า ทาง สปสช. (สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ) ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหาย (แพ้) จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายใต้เงื่อนไข ให้แก่ผู้เสียหายยื่นคำร้องได้ที่โรงพยาบาลที่ไปรับการฉีด สสจ. (สาธารณสุขจังหวัด) หรือ สปสช.เขตพื้นที่ ภายใน 2 ปีหลังทราบความเสียหาย แต่จะเป็นเฉพาะวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ (ทางที่ดีควรมีการลงทะเบียน และเก็บหลักฐานไว้ เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้) ซึ่งจะไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ไปฉีดเองกับโรงพยาบาลเอกชน

สำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวก็มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่โรงพยาบาลที่ไปรับการ ฉีด แก่สสจ. หรือ สปสช.เขต มีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย เกณฑ์คือ พิจารณาโดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของผู้เสียหาย และจ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด

  • กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาตลอดชีวิต จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท
  • สูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท
  • บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท

เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย นอกจากนี้แล้ว ในกรณีที่เลขาธิการ สปสช. ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ยังสามารถเสนอให้คณะกรรมการ สปสช. วินิจฉัยอุทธรณ์ได้อีกชั้นหนึ่งด้วย

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม : gnews.apps.go.th

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

เรื่องราวน่าสนใจ