ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. มอบหนังสือแจ้งผลการประมูลให้แก่ผู้ประมูลทั้งสามราย อันประกอบไปด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล  ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด พร้อมนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (บอร์ด กทค.) ครั้งที่ 38/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz ตามผลดังนี้

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 14,625 ล้านบาท ได้เลือกย่านความถี่ชุดที่ 7-9 (1950 MHz -1965 MHz และ 2140 MHz – 2155 MHz)

บริษัท เรียล  ฟิวเจอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 13,500 ล้านบาท เลือกย่านความถี่ชุดที่ 4-6 (1935 MHz – 1950 MHz และ 2125 MHz – 2140 MHz)

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 13,500 ล้านบาท เลือกย่านความถี่ชุดที่ 1-3 (1920 MHz – 1935 MHz และ 2110 MHz – 2125 MHz)

และให้สำนักงานดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 นั้นได้           

   

ผู้ประมูลทั้งสามรายเมื่อรับหนังสือดังกล่าวแล้วบริษัทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยการนำเงินจำนวนร้อยละห้าสิบของการประมูลรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 22,269.375 ล้านบาทชำระให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการต่อไปภายใน 90 วัน เมื่อได้รับเงินแล้วสำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินทันที  ส่วนบริษัทใดจะชำระเมื่อใดเป็นเรื่องความพร้อมของแต่ละรายซึ่งเมื่อสำนักงาน กสทช. ได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

ที่มา : www.nbtc.go.th วันที่ : 19 ตุลาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม

3,258อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ